شکایات و پیشنهادات

سردبیر

۱۳۹۸ مرداد ۱۶

از طریق آدرس ایمیل Complaints@da3tyar.ir میتوانید نسبت به اعلام خرابی , شکایت ,انتقاد و پیشنهاد اقدام نمایید