اطلاعات محصول

دیوارهای CGAxis آجرهای PBR - مجموعه ای شامل 100 بافت PBR دیوارهای آجر و سنگ است. شما می توانید دیوارهای آجری را در رنگ ها و اشکال مختلف پیدا کنید. هر بافت دارای رزولوشن 4096 × 4096 پیکسل است. تمام تصاویر به طور کامل در قالب فایل PNG کاملا بدون تغییر است و پنج نقشه دارند: Diffuse / Albedo، Glossiness، Height / displacement، Map Normal و Reflection.

CGAxis Brick Walls PBR Textures – Collection Volume 9 is a set of 100 PBR textures of brick and stone walls. In it you can find brick walls in many different colors and in different shapes. Each texture have 4096 x 4096 px resolution. All images are fully tileable (seamless) in PNG file format and have five maps: Diffuse / Albedo, Glossiness, Height / Displacement, Normal Map and Reflection.